Theo UBND tỉnh, đến ngày 31.5.2023, tỉnh giải ngân vốn đầu tư công 1.430,9 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 31% kế hoạch HĐND tỉnh giao (tăng 8,32% so với cùng kỳ). Ước giải ngân đến 30.6.2023 là 1.918,4 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 42% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thi công nền hạ đường 789.

Vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm

6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã giao chi tiết 96,7% kế hoạch vốn năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai thi công các dự án chuyển tiếp, phân khai chi tiết kế hoạch vốn cũng như tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục để triển khai các dự án mới.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27.3.2023 về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2023-2025, làm cơ sở để các đơn vị nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

UBND tỉnh thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó, lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước là các tổ viên, để thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ thi công của các dự án trọng điểm tại hiện trường nhằm đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tổ chức họp giao ban định kỳ hằng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm theo dõi tình hình giải ngân của các dự án trên địa bàn tỉnh, kịp thời chỉ đạo, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Với sự lãnh đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đã nỗ lực trong công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Theo số liệu công khai về tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 5 tháng năm 2023 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được công bố tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Tây Ninh xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố (tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước trong 5 tháng đầu năm là 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Thi công hệ thống mương thoát nước dự án đường 789 đoạn qua thị xã Trảng Bàng vào những ngày cuối tháng 6.

Cần quyết liệt triển khai hơn nữa

Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch XDCB năm 2023, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quyết liệt, thúc đẩy giải ngân đầu tư công nhanh hơn, hiệu quả hơn bằng các biện pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; trong đó tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của chương trình phục hồi, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ các dự án, công trình trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các cấp chính quyền; thành lập các tổ công tác, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xử lý các hiện tượng trì trệ bằng các biện pháp cán bộ.

Từng cá nhân, từng tập thể thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư công cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hành động quyết liệt để tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, cố gắng quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới được UBND tỉnh giao cụ thể cho các ngành và các địa phương.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh những giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư liên quan đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường; chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết (các dự án khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, huyện Dương Minh Châu), làm cơ sở thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện triển khai dự án; thực hiện việc điều chuyển kế hoạch vốn các dự án giải ngân thấp sang các dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc (nếu có) và đề xuất giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu “đến cuối năm đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao”.

Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật về mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7.2023).

Thi công dự án đường 794 ( giai đoạn 2), huyện Tân Châu những ngày cuối tháng 6.2023.

Phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 nguồn NSĐP (dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7.2023) cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế tại địa phương.

Các cơ quan chuyên môn về xây dựng đẩy nhanh tiến độ trong việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực quản lý, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30.9.2015 nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng tiêu cực như thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, khắc phục tình trạng chủ quan, thiếu tích cực, dồn việc giải ngân vào những tháng cuối năm dẫn đến không hoàn thành kế hoạch được giao.

Đồng thời, UBND cấp huyện phải quyết liệt chỉ đạo các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế – Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định; rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cần quy định xem xét tổng thể hồ sơ chỉ trả một lần, không trả hồ sơ quá hai lần với nội dung khác nhau, thời gian xem xét và trả hồ sơ không quá 1/3 tổng thời gian thẩm định. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp, bố trí thời gian kiểm tra hồ sơ chất lượng nghiệm thu công trình trong thời gian sớm nhất (tối đa không quá 5 ngày) khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu của các chủ đầu tư.

Riêng Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm soát vốn đầu tư công; quan tâm, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn ưu tiên, xử lý nhanh các hồ sơ trình thanh toán của các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của tỉnh.(Còn tiếp) 

Theo Báo Tây Ninh 

Chia sẻ bài viết