Thị trường Nhơn Trạch dưới hình thức điểm tin tháng 07/2023 vừa qua với 2 chủ đề chính 👉𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ & 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠.
– Đính kèm “𝐒𝐨̛ đ𝐨̂̀ 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝟐𝟎𝟑𝟎”
𝟏. 𝐂𝐀̣̂𝐏 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐂𝐀́𝐂 𝐕𝐀̆𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐋𝐘́:
𝟏.𝟏. 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟑𝟔/𝐐Đ-𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐜𝐮𝐚̉ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢 𝐯/𝐯 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐁𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐚̣𝐨 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡
Theo đó, kiện toàn lại nhân sự Ban chỉ đạo xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch, thay thế Trưởng ban chỉ đạo bằng Ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Ban và Bà Nguyễn Thị Giang Hương – Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch làm Phó Trưởng Ban thường trực.
𝟏.𝟐. 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒𝟕𝟑/𝐕𝐊𝐓-𝐁𝐂 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ – 𝐁𝐨̣̂ 𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂ 𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐯/𝐯 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐮̛̣ 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢
Theo đó, thực hiện chức năng nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường Bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng đã tổ chức theo dõi thông tin, thu thập số liệu để đánh giá diễn biến thị trường Bất động sản phục vụ công tác điều hành của Bộ Xây dựng.
Trong báo cáo đã tập hợp các số liệu từ Tổng cục thống kê, Cục Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số tỉnh thành tại khu vực Phía Bắc/ Phía Nam. Báo cáo đã nêu rõ các nhân tố/yếu tố ảnh hưởng và các biểu đồ diễn biến, biến động của thị trường Bất động sản ở các phân khúc phổ biến.
𝟏.𝟑. 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝟕𝟗𝟏/𝐐Đ-𝐓𝐓𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐯/𝐯 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐋𝐮̛́𝐜 – 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐚𝐲 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ (𝐀𝐃𝐁) 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 (𝐉𝐈𝐂𝐀)
Theo đó, Thủ tướng quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/09/2025 và đồng thời điều chỉnh giảm mức đầu tư dự án thành 30.073 tỷ đồng (giảm 1.247 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt); Bổ sung vốn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tự thu xếp 7.547 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý điều chỉnh cơ chế tài chính đối với nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á theo cơ chế VEC vay lại 100% vốn vay nước ngoài. Đồng thời yêu cầu Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo VEC khẩn trương triển khai ngay các thủ tục bố trí vốn, đấu thầu, điều chỉnh hợp đồng theo thẩm quyền để thi công và hoàn thành dự án theo thời gian được phê duyệt.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu trong quý 3/2023 để triển khai thi công, hoàn thành dự án.
𝟏.𝟒. 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐓𝐨̂̉ đ𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐬𝐨̂́ 𝟑 𝐝𝐨 𝐎̂𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐏𝐡𝐨́ 𝐁𝐢́ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐮̉𝐲 𝐤𝐢𝐞̂𝐦 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐮́𝐜 𝐜𝐮̛̉ 𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡
Tại buổi làm việc và tiếp xúc, cử tri mong muốn cầu Cát Lái sớm được xây dựng để tạo thuận lợi trong giao thương. Vấn đề quy hoạch treo, tình trạng ngập nước khi mưa lớn ở một số điểm, nhất là vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai được nhiều cử tri nêu ý kiến.
𝟏.𝟓. 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢 𝐛𝐚𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟔𝟖𝟒𝟖/𝐔𝐁𝐍𝐃-𝐓𝐇𝐍𝐂 𝐯/𝐯 𝐱𝐢𝐧 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐁𝐨̣̂ 𝐁𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐐𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟑𝟎, 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟓𝟎.
————————————–
𝟐. 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐂𝐀́𝐂 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐇𝐀̣ 𝐓𝐀̂̀𝐍𝐆
𝟐.𝟏. 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 (𝐇𝐋.𝟏𝟗)
** Tình hình thi công đến ngày lập báo cáo:
Đã triển khai xong đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Phạm Thái Bường (Thảm toàn bộ đường và hoàn thiện cống thoát nước hai bên).
– Đoạn từ đường 25C đến đường Võ Thị Sáu đang tiếp tục thi công.
𝟐.𝟐. 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐚́𝐧𝐠 (đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐲́ 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐨̂̉ 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢) đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
** Tình hình thi công đến ngày lập báo cáo:
Đã hoàn thiện hoàn chỉnh 2 làn đường đoạn từ Khu xăng dầu Quân Đội (ấp Rạch Bảy) đến đình Phước Lương.
Đoạn từ đình Phước Lương đến đường vào Khu dân cư Sen Việt đã đổ xong 1 làn đường, đang tiếp tục triển khai thi công đến nút giao Lý Thái Tổ. Tiến độ hoàn thành dự kiến tháng 9/2023.
𝟐.𝟑. 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐓𝐩.𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜 – 𝐓𝐩.𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐇.𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐕𝐚̀𝐧𝐡 Đ𝐚𝐢 𝟑 – 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
** Tình hình thi công đến ngày lập báo cáo:
Đạt tiến độ hơn 30%, gồm các công tác thi công móng trụ đầu cầu thuộc địa phận TP.HCM và triển khai lắp đặt dàn móng thi công các mố trụ nhịp trên sông Đồng Nai.
Đầu cầu phía thuộc H.Nhơn Trạch mới thực hiện công tác san lấp mặt bằng và xây dựng đường công vụ phục vụ công tác thi công. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho dự án Cầu Nhơn Trạch để thi công, Trung trâm Phát triển Quỹ đất H.Nhơn Trạch dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2023.
𝟐.𝟒. Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐢 𝟑 – 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 𝐠𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐮 𝟏𝐀 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐕𝐚̣𝐧 – 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡
𝐚) Đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐚𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝟐𝟓𝐁 (𝐱𝐚̃ 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡, 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡)
Ngày 18/6/2023 đã khởi công thi công bắt đầu từ nút giao đường 25B (đường Tôn Đức Thắng) theo hướng tuyến về cầu Nhơn Trạch. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị thi công đã triển khai công tác san lấp tạo cốt đường 1 làn với chiều dài được ~1.000m/3.400m. 3 / 6
Đến thời điểm báo cáo đã chặt hạ cây cối, dọn mặt bằng thi công đoạn giao 25B hướng về đường 25C (đường Nguyễn Ái Quốc)
𝐛) Đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐧𝐮́𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐂𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐋𝐮̛́𝐜 – 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 (𝐱𝐚̃ 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡)
UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến khởi công vào ngày 30/6/2023.
𝟐.𝟓. 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐀𝐧, 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐨̂́𝐢 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐚̀ 𝐑𝐢̣𝐚 – 𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐮 𝐪𝐮𝐚 𝐓𝐗.𝐏𝐡𝐮́ 𝐌𝐲̃ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐇.𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡
** Tình hình thi công: Đã thi công xong nền đường dẫn tới cầu Phước An. Đoạn từ đường Trường Trinh (nút giao Cao tốc Bến Lức – Long Thành) tới Cảng Phước An. Đang triển khai lắp dựng và thi công mặt bằng làm mố cầu Phước An tại địa bàn Nhơn Trạch.
𝟐.𝟔. 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐤𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂́ 𝐡𝐨́𝐚 𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐁𝐚̀ 𝐊𝐲́ (𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐋𝐲́ 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐨̂̉ – 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐀́𝐢 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜)
Đã khởi công tháng 3/2023 và dự kiến hoàn thành vào Quý I/2024.
Tính đến thời điểm báo cáo đang thực hiện công tác san lấp mặt bằng và tạo cốt nền đường đoạn từ đường 25B (khoảng 800m).
𝟐.𝟕. 𝐊𝐡𝐮 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐀𝐧
** Khởi công cuối năm 2022.
** Tình hình thi công:
Đã thi công san lấp được 30% diện tích được phê duyệt (~100Ha/330Ha).
Đã thi công xong một phần nền trục đường chính của Khu công nghiệp.
𝟐.𝟖. 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝟏 (𝐜𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐒𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐𝟓𝐂 (𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐀́𝐢 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜) 𝐯𝐚̀ 𝐓𝟐 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐮́𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐓𝟏 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐂𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 – 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂𝐲
Ngày 11/07/2023, ACV đã ký hợp đồng thi công xây dựng tuyến kết nối dự án Sân bay Long Thành (nằm trong gói thầu 6.12) với Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thực hiện với giá trị 2.630 tỷ đồng.
Ngày 14/07/2023, ACV đã khởi công xây dựng tuyến đường số 1 và số 2 kết nối vào sân bay Long Thành.
• • 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐯𝐚̀ 𝟐 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
– Gói thầu 6.12 bao gồm tuyến số 1 dài 4,3km kết nối QL51 vào Cảng HK Long Thành với Bn=45,5m, Bm=25m, VTTK=80km/h, tuyến số 2 dài 3,5km kết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vào tuyến số 1 gồm 2 tuyến song hành với Bn=10,5m, Bm=9,5m, VTTK=100km/h.
– Trên tuyến có 3 nút giao và 1 cầu đúc hẫng, 4 cầu bản rỗng, 4 cầu giản đơn. Thời gian thi công 885 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào 31/12/2025.
𝟐.𝟗. 𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡
Ngày 06/07/2023, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực địa, làm việc với các đơn vị liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.
Tại buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong tháng 6 vừa qua, đã thực hiện mở thầu với gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10). Dự kiến trong tháng 7, ACV sẽ hoàn thành việc chấm thầu, lựa 4 / 6 chọn nhà thầu đối với hạng mục này.
Công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 cùng các hạng mục đường cất, hạ cánh, sân đỗ tàu bày dự kiến sẽ được đồng loạt khởi công xây dựng trong tháng 08 và 09/2023.

#nguồn #ReviewBĐS

Chia sẻ bài viết