Theo dự thảo quy hoạch, tỉnh Tây Ninh dự kiến đưa các huyện Gò Dầu, Bến Cầu lên thị xã vào năm 2025.

Theo Dự thảo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ hoàn thành công tác phân loại đô thị, nâng loại một đô thị đạt tiêu chuẩn loại II là TP Tây Ninh; công nhận hai đô thị mới đạt tiêu chuẩn loại III là Hòa Thành và Trảng Bàng.

Công nhận hai đô thị mới đạt tiêu chuẩn loại IV là Gò Dầu, Bến Cầu, chuẩn bị lộ trình, hạ tầng hồ sơ để phân loại và thành lập đô thị mới cho giai đoạn 2026 – 2030.

Hệ thống đô thị trong giai đoạn này bao gồm đô thị loại II là TP Tây Ninh; đô thị loại III là TX Trảng Bàng và TX Hòa Thành; đô thị loại IV gồm hai huyện là Gò Dầu và Bến Cầu (đề xuất thành lập thị xã sau phân loại đô thị mới phạm vi toàn huyện); đô thị loại V gồm các đô thị Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên, Chà Là.

Giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh tiếp tục hoàn thành công tác phân loại đô thị, dự kiến đưa Hòa Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; Gò Dầu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; và Dương Minh Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Hệ thống đô thị trong giai đoạn này bao gồm đô thị loại II là TP Tây Ninh, TX Hòa Thành (đề xuất thành lập thành phố sau phân loại đô thị mới); đô thị loại III gồm TX Trảng Bàng và TX Gò Dầu; đô thị loại IV gồm hai huyện Bến Cầu và Dương Minh Châu (đề xuất thành lập thị xã sau phân loại đô thị mới phạm vi toàn huyện); đô thị loại V gồm các đô thị Phước Tân, Thái Bình, Thanh Điền, Tân Hưng, Tân Lập, Mỏ Công.

Theo dự thảo, khi so sánh với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 2021 – 2030 theo Quyết định 241, các đô thị tỉnh Tây Ninh đều đạt kế hoạch; bên cạnh đó, đô thị Hòa Thành đến năm 2030 có thể đạt tiêu chuẩn nâng lên đô thị loại II.

Dự kiến mạng lưới đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, so sánh với Quyết định 241:

Về lộ trình phát triển hệ thống đô thị cho từng huyện thị, đối với TP Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025, lập đề án công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II.

Giai đoạn 2026 – 2030, nâng cao vai trò đô thị trong vùng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút dân cư, cải thiện các các tiêu chí về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, đầu tư phát triển theo hướng nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật hướng đến tiêu chuẩn đô thị loại I.

Đối với TX Hòa Thành, giai đoạn 2021 – 2025, sẽ khắc phục các tiêu chí chưa đạt theo tiêu chuẩn đô thị loại III, lập đề án nâng TX Hòa Thành lên đô thị loại III. Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, theo định hướng tiêu chuẩn đô thị loại II.

Giai đoạn 2026 – 2030, nghiên cứu lập đề án mở rộng địa giới hành chính sang vùng lân cận có tiềm năng đô thị hóa cao, cải thiện các tiêu chí về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm đạt chuẩn đô thị loại II. Sau khi nâng loại lập đề án công nhận thành phố trong giai đoạn sau 2030.

Đối với TX Trảng Bàng, giai đoạn 2021 – 2025, khắc phục các tiêu chí chưa đạt theo tiêu chuẩn đô thị loại III, lập đề án công nhận TX Trảng Bàng là đô thị loại III.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng theo định hướng tiêu chuẩn đô thị loại II.

Đối với huyện Gò Dầu, giai đoạn 2021 – 2025, đầu tư hoàn thiện chất lượng cơ sở hạ tầng thị trấn Gò Dầu. Đẩy mạnh phát triển cơ hạ tầng đô thị tại khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Lập đề án công nhận đô thị Gò Dầu là đô thị loại IV, đề xuất thành lập thị xã sau phân loại đô thị mới phạm vi toàn huyện.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục đẩu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo định hướng tiêu chuẩn đô thị loại III. Lập đề án công nhận TX Gò Dầu là đô thị loại III.

Đối với huyện Bến Cầu, giai đoạn 2021 – 2025, lập đề án công nhận Bến Cầu là đô thị loại IV, đề xuất thành lập thị xã sau phân loại đô thị mới phạm vi toàn huyện. Đầu tư hoàn thiện chất lượng cơ sở hạ tầng thị trấn Bến Cầu.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại III.

Đối với huyện Châu Thành, giai đoạn 2021 – 2025, lập Quy hoạch chung đô thị Châu Thành. Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt được theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị Châu Thành theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Lập đề án công nhận Phước Tân, Thái Bình, Thanh Điền là đô thị loại V. Xem xét, nghiên cứu lập đề án mở rộng địa giới hành chính sang vùng lân cận có tiềm năng đô thị hóa cao khi đủ điều kiện.

Đối với huyện Dương Minh Châu, giai đoạn 2021 – 2025, hoàn thành công tác lập quy hoạch chung đô thị Dương Minh Châu với phạm vi nghiên cứu toàn huyện Dương Minh Châu. Chú trọng thu hút dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện các tiêu chí về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thị trấn Dương Minh Châu cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Giai đoạn 2026 – 2030, lập đề án công nhận Dương Minh Châu là đô thị loại IV, đề xuất thành lập thị xã sau phân loại đô thị mới phạm vi toàn huyện.

Đối với huyện Tân Biên, giai đoạn 2021 – 2025, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt được theo tiêu chuẩn đô thị loại V của thị trấn Tân Biên, cụ thể là các tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, một số tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo đánh giá trình độ phát triển đô thị năm 2020, định hướng phát triển cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị Tân Biên theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Lập đề án công nhận Tân Lập, Mỏ Công là đô thị loại V.

Đối với huyện Tân Châu, giai đoạn 2021 – 2025, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt được theo tiêu chuẩn đô thị loại V của thị trấn Tân Châu, cụ thể là các tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, một số tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo đánh giá trình độ phát triển đô thị năm 2020, định hướng phát triển cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị Tân Châu theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Lập đề án công nhận Tân Hưng là đô thị loại V.

Theo Báo Việt Nam mới 

Chia sẻ bài viết